کادر تخصصی شرکت آراد لیزر


مهندس زاهدی

مدیر عامل شرکت آراد لیزر

شماره تماس :

۰۹۳۵۵۶۹۹۰۸۳
۰۹۱۲۸۰۵۰۷۰۲


آقای کارگر

مسئول فنی

شماره تماس

۰۹۱۳۹۱۹۹۷۷۱
۰۹۳۵۷۲۷۷۳۶۶


آقای صمدی

مسئول فنی

شماره تماس

****


آقای یوسفی

مسئول فنی

شماره تماس

۰۹۱۵۳۸۷۱۱۸۶


آقای شادلو

مسئول فنی

شماره تماس

۰۹۱۵۵۸۴۶۱۲۹

تماس با ما