کادر تخصصی شرکت آراد لیزر


مهندس زاهدی

مدیر عامل شرکت آراد لیزر

شماره تماس :

۰۹۳۵۵۶۹۹۰۸۳
۰۹۱۲۸۰۵۰۷۰۲


آقای کارگر

مسئول فنی

شماره تماس

۰۹۱۳۹۱۹۹۷۷۱
۰۹۳۵۷۲۷۷۳۶۶


آقای صمدی

مسئول فنی

شماره تماس

۰۹۱۰۰۶۵۸۴۳۸


آقای یوسفی

مسئول فنی

شماره تماس

۰۹۱۵۳۸۷۱۱۸۶


آقای شادلو

مسئول فنی

شماره تماس

۰۹۱۵۵۸۴۶۱۲۹

تماس با ما